DOLAR 16,8853 % -2.7
EURO 17,8334 % -2.47
GRAM ALTIN 992,10 % -2,33
ÇEYREK A. 1.622,09 % -2,33
BITCOIN 21.278,40 0.55
ÜYE PANELİ
SON DAKİKA
hava
Google News

Büyükçekmece’de üzerinde bina bulunan arsa açık artırma ile satılacaktır

Son Güncelleme :

16 Mayıs 2022 - 16:51

Büyükçekmece’de üzerinde bina bulunan arsa açık artırma ile satılacaktır
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2013/1210

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri:
TAPU KAYDI:
İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz  Mah, 362 ada, 1 parsel, 47/4596 cilt/sayfa numaralı, Arsa ana taşınmaz nitelikli 1.186,52 m² yüz ölçümlü, TAM hisseli taşınmazdır.
İMAR DURUMU:
Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre taşınmazın üzerinde bulunduğu parsel; 16.10.1991 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Kumburgaz Uygulama İmar Planına göre Konut alanında yer almakta olup, Ayrık Nizam, hmax:6,50, Taks:0,20, E:0,40 yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde kalmakta olup yola terki bulunmamaktadır. Konu taşınmaz yaklaşık 24m cepheye, 50m derinliğe sahiptir. Mahalinde yapılan tespitlere göre değerleme konusu parsel üzerinde 1 adet 3 katlı yapı bulunmaktadır. Büyükçekmece belediyesinde söz konusu yapı için 13.12.1996 tarih 96/93 sayılı Esas Ruhsatı, 22.11.1996 tarihli mimari projesi bulunmaktadır.
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Satış konusu taşınmaz; Yenimahalle Mahallesi, Ömür Caddesi, No: 52/1 Büyükçekmece /İstanbul adresinde yer almaktadır. Parsel üzerinde 1 adet 3 katlı yapı bulunmaktadır. Yapının projesine göre bodrum katı yaklaşık brüt 211 m2 olmak üzere ısıtma merkezi ve otopark alanından, zemin katı yaklaşık brüt  212 m2 olmak üzere 3 salon, 3 mutfak, antre/hol ve duş alanlarından, 1.normal katı yaklaşık brüt 237 m2 olmak üzere 9 oda, 3 banyo, 3 balkon, antre/ol alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca zemin katta 35 m2 teras alanı bulunmaktadır. Toplamda yaklaşık 660 m2 kapalı alanlı olduğu hesaplanmıştır.

MUHAMMEN BEDELİ: 

5.000.000,00-TL  (Beşmilyon Türk Lirası)

SATIŞ ŞARTLARI:

1.açık arttırma: 20.06.2022 günü saat: 10:30-10:35 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak  No:10 Pendik/İstanbul adresinde
2.açık arttırma: 27.06.2022 günü saat: 10:30-10:35 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.

KDV Oranı 150 m²’ye kadar olan kısım için %8,  150 m²’yi aşan kısım için %18 olarak uygulanacaktır. Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan ¨3.750.000,00 TL (Üçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)’ni bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 27/06/2022 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)

Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5’i olan 375.000,00 TL – (Üçyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tapu alım-satım harcı ve masrafları, tellaliye harcı, DV, KDV, (geç ödenmesinden doğan ceza, faiz ve zamlar), tahliye masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.  Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir.  İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1210 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.)  adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.